POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawna HYPERION Gałek i Gałan Spółka komandytowa z siedzibą pod adresem
ul. Kwiatkowskiego 24 w Siechnicach (55-011), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510324, NIP 8971798714, REGON 022415327 (dalej zwana „Kancelarią”). Kancelaria w ramach swojej działalności przetwarza również dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami z Administratorami (Wierzycielami) w zakresie odzyskiwania należności.

2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z tym informujemy, iż Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, realizacji usługi restrukturyzacji zadłużenia, realizacji usługi windykacji wierzytelności.
Dane mogą być również przetwarzane na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a) – gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych;
– art. 6 ust. 1 lit. b) – gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy lub wykonania umowy już zawartej;
– art. 6 ust. 1 lit. c) – gdy jest to obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, np. dla celów podatkowych, rachunkowych, reklamacyjnych.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres uzależniony od celu tego przetwarzania, tj. tak długo, jak jest to wymagane w zakresie realizacji umowy zawartej pomiędzy Kancelarią a Administratorem, a także przez okres wymagany przepisami prawa ze względu na istniejący obowiązek prawny (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych, obowiązek przechowywania danych osobowych zgodnie z art. 5c ustawy o radcach prawnych).
Ponadto dane są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych, lub wycofania zgody w przypadku danych przetwarzanych na jej podstawie.

4. Odbiorcy danych osobowych
Kancelaria chroni dane osobowe i przekazuje je wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem podmiotom uprawnionym do ich otrzymania (np. organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, komornikom, instytucjom rządowym). Ponadto dane są przekazywane dostawcom lub podwykonawcom (dostawcom: usług IT, poczty elektronicznej, usług księgowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie; kancelariom prawnym itd.), wyłącznie pod warunkiem istnienia umów powierzenia przetwarzania danych.
Dostęp do danych mają również pracownicy i współpracownicy, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienia przetwarzania danych oraz zobowiązali się pisemnie do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej.

5. Uprawnienia przysługujące osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kancelarię, przysługują prawa zgodnie z RODO:
– prawo dostępu do danych – prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania danych – prawo do sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
– prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie ma miejsce po ustaniu celu ich przetwarzania; jest niezgodne z prawem; gdy wniesiono skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania lub  gdy usunięcie jest wymagane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych;
– prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo do przechowywania danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji gdy: kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dotyczą, nie chce aby zostały usunięte; ustał cel przetwarzania, ale dane są konieczne do obrony lub dochodzenia roszczeń; został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu;
– prawo do przenoszenia danych – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. b), istnieje prawo do przekazania danych innemu Administratorowi;
– prawo do sprzeciwu – w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. f), istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; przetwarzanie może mieć dalej miejsce, gdy wykazane zostaną ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i swobód lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń;
– prawo do wycofania zgody – w sytuacji, gdy dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Zaznaczamy jednak, że Kancelarię obowiązują wyłączenia w/w praw zgodnie z art. 5a ustawy o radcach prawnych.

Każdej osobie, które dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

6. Obowiązek przekazania danych osobowych
Nie ma obowiązku przekazania danych osobowych do Kancelarii, jednak zaznacza się, że Kancelaria jest w posiadaniu danych osobowych dostarczonych jej przez Wierzycieli.
W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania tejże umowy.

7. Automatyzacja podejmowanych decyzji, w tym profilowanie
W Kancelarii nie stosuje się procesu automatyzacji podejmowanych decyzji. Każda decyzja podejmowana jest przez człowieka w oparciu o doświadczenie, znane scenariusze i statystyki.

8. Pliki cookies
Cookies to mały plik tekstowy, tworzony automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze strony i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze strony oraz własny unikatowy identyfikator.

Kancelaria wykorzystuje na swojej stronie internetowej www.kancelariahyperion.pl jedynie pliki cookies, służące tworzeniu statystyk odwiedzin na stronie.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
– pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
– pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika, przechowywane na urządzeniu do momentu ich skasowania.

9. Zarządzanie plikami cookies
Osoba korzystająca z witryn internetowych w każdej chwili może wyłączyć obsługę plików cookies. W tym celu może skorzystać z porad udzielanych przez najpopularniejsze przeglądarki:

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
– Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
– Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
– Chrome w Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
– Safari (iOS) – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

10. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i plikami cookies, w tym z ochroną danych osobowych, kontakt z Kancelarią  jest możliwy drogą e-mail pod adresem: biuro@kancelariahyperion.pl  bądź telefonicznie pod numerem: 71 750 61 70 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora telekomunikacyjnego).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Kancelarię:
Katarzyna Włodarczyk
e-mail: iod@kancelariahyperion.pl